Dialogisch Valideren in de Klas – HANDBOEK

Het onderwijs bereidt mensen voor op het functioneren in de samenleving. Leerlingen staan tegenwoordig in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) voor grote uitdagingen. In het po is veel aandacht voor de generieke ontwikkeling van het kind. Het zelfregulerend vermogen is daarbij één van de persoonlijke kwaliteiten waarop wordt gekoerst om kinderen voor te bereiden op het vervolgonderwijs in het vo. Er is echter nog meer te ontwikkelen als het gaat om het voorbereiden van de leerling op vervolgonderwijs via het leren herkennen en benutten van persoonlijke kwaliteiten zoals probleemoplossend vermogen, communicatieve en informatievaardigheden en lerend vermogen. 

Dit handboek is gericht op het adequater voorbereiden van leerlingen in het po en het vo op dialogisch valideren in de klas, met andere woorden op het leren reflecteren op hun leerproces en op de keuzes waarvoor ze staan in dat leerproces. Het handboek is gericht op het toerusten van de leerkracht op het leren van het reflecteren van hun leerlingen.

Het handboek biedt inzicht in het proces van dialogisch valideren en het leren reflecteren in de klas. Verschillende sets van oefeningen worden daarbij gepresenteerd om de leerkracht te vergezellen in het leren van het reflecteren van haar leerlingen.

Naast dit handboek is ook een werkboek voor leerlingen ontwikkeld dat de leerkracht kan benutten bij het gebruik van dit handboek in de praktijk. Dit werkboek volgt de oefeningen zoals deze in het handboek zijn weergegeven met dat verschil dat de oefeningen in het werkboek de leerling toont hoe zij groeit in het reflecteren op haar leerproces en de keuzes die zij daarbinnen geacht wordt te maken. 

Dialogisch_Valideren_Handboek