Dialogisch Valideren: interventies voor beleid en praktijk, in en om het mbo

Dialogisch valideren is het leerwegonafhankelijk beoordelen van persoonlijke leerervaringen en het adviseren over verder leren in een bij de lerende passende vorm, met gewenste inhoud en afgestemd op de persoonlijke leerbehoefte.

Het advies met een overzicht van de mogelijke interventies voor beleid en praktijk is het resultaat van drie jaar werken aan aanscherping en realisatie van het thema dialogisch valideren in het beleid en de praktijk in het mbo. Deze resultaten zijn in onderstaande kernpunten-overzicht samengevat als advies voor interventies op beleids- en praktijkniveau.

De 12 kernpunten raken aan alle aspecten en dimensies van het proces van Dialogisch Valideren. Elk kernpunt is in het ‘narratief’ toegelicht en vervolgens vertaald naar mogelijke beleidsinterventies om dialogisch valideren te borgen in het mbo (initieel én post initieel). Dit beleidsadvies wordt afgesloten met De Cirkel van Leren die toont hoe het lerende individu daadwerkelijk centraal kan staan in alle leerprocessen binnen de lerende samenleving.

Cirkel van Leren – Kernpunten Advies DV 2023 definitief